Welke soorten straffen zijn er?

Er zijn verschillende soorten straffen. De bekendste is misschien wel de gevangenisstraf. Andere straffen zijn de boete, en de taakstraf. Deze drie worden samen met de hechtenis (dit is de detentiestraf voor overtredingen) ook wel de hoofdstraffen genoemd. Daarnaast zijn er bijkomende straffen. Een bijkomende straf is bijvoorbeeld de ontzegging van de rijbevoegdheid.

Taakstraf, alternatieve straf

De taakstraf is onder te verdelen in de werkstraf en de leerstraf. Het zijn alternatieve straffen. Zij vormen immers een alternatief voor de gevangenisstraf. Deze straffen worden uitgedrukt in uren. De advocaat zal met u de mogelijkheden van een alternatieve straf bespreken. Indien u voor een werkstraf in aanmerking wilt, zal de advocaat de rechter voorstellen een werkstraf op te leggen. In bepaalde gevallen kunt u in aanmerking komen voor een leerstraf. Omdat er verschillende soorten leerstraffen zijn, is het van belang om van tevoren met de advocaat te bekijken welke leerstraf voor u het meest passend is. Als de rechter u een taakstraf heeft opgelegd, moet u zich melden bij de reclassering. De reclassering zal u uitnodigen voor een gesprek. In dit gesprek wordt aangeven waar en wanneer u de taakstraf moet verrichten en wat de exacte inhoud is van de straf.

Boete

Een andere hoofdstraf is de boete. Bij het bepalen van de hoogte van de boete, moet de recht-bank rekening houden met de hoogte van uw inkomen. Iemand met een hoog inkomen kan een hogere boete betalen dan iemand met een laag inkomen. Indien u geen boete wilt of kunt betalen, kan de advocaat de rechter vragen een andere straf op te leggen, bijvoorbeeld een taakstraf. Ook kan de advocaat de rechter verzoeken te bepalen dat u de boete in termijnen mag betalen. Indien aan u een boete is opgelegd en u de boete niet betaalt, wordt u in hechtenis genomen. Voor elke € 25,-- boete moet u een dag zitten.

Combinaties van straffen

De rechter kan ook een combinatie van straffen opleggen. De rechter kan bijvoorbeeld bepa-len dat aan u én een taakstraf én boete wordt opgelegd. Als u liever een boete heeft dan een taakstraf, kan de rechter worden verzocht een wat hogere boete op te leggen en een wat lager taakstraf. Andersom, als u liever een taakstraf heeft, kan de rechter worden verzocht een wat lagere boete op te leggen en een wat hogere taakstraf. Er zijn ook andere combinaties moge-lijk.

Voorwaardelijke straf

De voorwaardelijke straf is een straf die niet wordt uitgevoerd als u zich aan bepaalde voor-waarden houdt. Mocht u zich niet aan de gestelde voorwaarden houden dan kan deze straf ten uitvoer gelegd worden. Er wordt altijd één algemene voorwaarde aan de voorwaardelijke straf verbonden en dat is dat u geen strafbare feiten mag plegen. Daarnaast kunnen ook bijzondere voorwaarden opgelegd worden. Een bijzondere voorwaarde is bijvoorbeeld dat u zich moet houden aan de aanwijzingen van de reclassering.